Terms & Conditions

Nghiêm cấm mọi hoạt động gửi và rút tiền bằng cách hack hệ thống.Cấm bất kỳ quốc gia nào không cho phép đầu tư vào nền tảng.


Để đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư, chúng tôi thực hiện đúng các quy định của pháp luật.
Hoạt động của chúng tôi, tôi công khai và minh bạch để bảo đảm công bằng cho tất cả người dùng.